قهلم=-=

همون که عنوان دفتم=-=.......

 • ۲۱
 • 사람들의 의견 [ ۹۰ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  نمید چر اینو میگم ولی میخ بگممممم

  اگههه گاهی اوقات تو پستام حرفایی دیده میشه که خب چیزههههه باس بگم ایم سو سارییییㅠㅠ..

  الان بین این همه ادمی که پستامو میبینن یه کوشولو خجالت کشیدمㅠㅠ..

  ولی خبببب عادت شده فحش دادن یا حتی به شوخی البت مجازیه تو دنیای واقعی که کلا کسی صدامو نمیشنوه ع بس مظلومم خیر سرمㅠㅠ..

  انداختن سر پایین و سرخ شدن گونه-

  میخوام حداقل تو وب خودم راحت باشمممم ولی نیستم یکم زیادین بمولا🥺💔..یا کسایی میبینن که اصلا توقع نداشتن ازمممم سححعشعحشعششلسص عادت کنین دیه بوخودا طبیعیه=-=-=-=-=-=

  بات بازم ببشید=-=....چون تکرار موشه=-=.....اره=-=......ایح💔

  ..

 • ۲۰
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  نی نیییییی@-@-@-@

 • ۲۱
 • 사람들의 의견 [ ۱۰۱ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  The darkness of the world

  ●do not be afraid●

 • ۲۵
 • 사람들의 의견 [ ۱۵۴ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  One month challenge of memories of July

  ●Read it●

 • ۵۵
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  Mysterious stories..

  ●My stories●

 • ۵۴
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  چیزه@-@.‌.

 • ۵۱
 • 사람들의 의견 [ ۷۴ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  نمد...

 • ۳۱
 • 사람들의 의견 [ ۱۲۱ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  عکس اتاقم؟@-@

 • ۲۷
 • 사람들의 의견 [ ۷۶ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  صدام"))))

 • ۲۱
 • 사람들의 의견 [ ۳۰۲ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  هم:|

 • ۳۳
 • 사람들의 의견 [ ۱۰۵ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  کدوم?!

 • ۲۹
 • 사람들의 의견 [ ۱۰۸ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  Panic

  ●?Are you ready to enter●

 • ۳۳
 • 사람들의 의견 [ ۱۱۵ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  ولنتاین امسال من چگونه گذشت؟!:|~

 • ۳۷
 • 사람들의 의견 [ ۱۷۱ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  17:38...00/11/22

 • ۲۳
 • 사람들의 의견 [ ۱۲۲ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  Selena gomez

  ●My Queen●

 • ۵۶
 • 사람들의 의견 [ ۱۲۸ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  عروسیهههههههههه

 • ۲۱
 • 사람들의 의견 [ ۱۲۲ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  پستی جهت نسبتای بیانی•-•*

 • ۳۴
 • 사람들의 의견 [ ۲۲۸ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  Cute Babies

  ●My little ones●

 • ۳۷
 • 사람들의 의견 [ ۱۱۹ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  Scary texts

  ●Come in●

 • ۶۷
 • 사람들의 의견 [ ۱۴۴ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  همتون پاشین بیاین ببینم*-*

 • ۲۵
 • 사람들의 의견 [ ۲۲۴ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  خرگوشم*-*

 • ۳۸
 • 사람들의 의견 [ ۳۳ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*

  17:33...99/11/25

  ​​​

 • ۴۶
 • 사람들의 의견 [ ۴۱ ]
  • خوشمزه اونی پونیو *-*
  손가락 조심하세요*-*..
  블로그 메뉴