*صد ساعت طول کشید تا همین یه جمله رو عین ادم بگم

اگه تووووووو بسی روی مح کراش دالی لایک بنما این پسته همه چی تمومو•-•*🍭

دوست داشتن نه هاااااا کراش کراش کراش کراششششش کنجکاوشدم ببینم منم اصن شده کراشه بقیه بشم?!@-@

بل الکی لایک نتنی بوچ بوچ*-*♡

+منکه مودونم با این اسکل بازیام کراش نیستم ولی خو شاید یه نفر لایکیدحالا=-=🐇

+یه آپ کوشولو موشولو؟•-•*

کنجکاوم خب@-@حیحی

+هر کی لایک کرد بم بگه بخلش کنم بمولااااا=-=❤ذوق ملگ جیک*-*🐣

.